Ordlista och termer för försäkringar

Försäkringar är inte det lättaste ämnet att förstå sig på. Orden som används kan kännas komplicerade och främmande. Det är samtidigt bra om du har kunskap om viktiga ord och begrepp, inte minst för att kunna ta tillvara de rättigheter som du har. Här är en ordlista av det längre slaget med förklaringar av vanliga ord, termer och begrepp som har med försäkringar att göra.

Senast uppdaterat: 2023-02-25 av redaktionen

Allrisk för byggnad

Allrisk för byggnad ger en bredare täckning för byggnadsskador än vad traditionella byggnadsförsäkringar gör. Med Allrisk för byggnad kan du alltså få ersättning för skador som inte täcks av den vanliga försäkringen. Det kan till exempel handla om skador orsakade av översvämningar, jordskalv, djur och faktiskt även krig. Idén med försäkringen är att den ska ersätta skador som inträffar under en kort tid, som inte kan förutses och som inte kan förhindras på något sätt. Det här extra skyddet kommer givetvis med en kostnad.

Aktsamhet

Alla försäkringar är kopplade till aktsamhetskrav. Vad det betyder? Det handlar om att du som försäkringstagare måste vidta rimliga åtgärder för att minimera risken för att skador eller förluster inträffar. Det betyder också att du måste agera i god tro gentemot försäkringsbolaget. Du måste till exempel uppge korrekt information när du ansöker om försäkring. Du måste också meddela om det sker någon förändring. Om du brister i aktsamhet finns risk att du blir utan ersättning om något skulle hända.

Avbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkring finns ofta som tillägg till en hyrbilsförsäkring. Om din vanliga bil behöver lagas kan du ha rätt att använda hyrbil. Om du väljer att inte göra det kan du istället få ersättning för avbrottet. Ersättningen beräknas per dag under den tidsperiod som du inte kan använda din vanliga bil.

Avställningsförsäkring

En avställningsförsäkring kan du teckna för fordon som inte ska användas under en period. Ett typexempel är om du ska resa bort en längre tid. Ett annat exempel är om du inte använder bilen över vintern. Ytterligare ett exempel är om fordonet behöver stå stilla på grund av underhåll eller reparationer.

Med en avställningsförsäkring kan du helt enkelt pausa din vanliga fordonsförsäkring. Du betalar då en lägre premie under den period som fordonet inte används. Under denna period täcker försäkringen inte skador som kan uppstå när fordonet används. Du har dock fortfarande skydd mot skador som kan uppstå när fordonet inte används.

Delkasko

Delkasko är en lite udda term inom försäkringar. Det går att säga att ordet är en synonym till halvförsäkring för fordon. En delkaskoförsäkring täcker alltså det trafikförsäkringen täcker tillsammans med skador på grund av kollision eller yttre påverkan. Delkasko omfattar inte skador på ditt fordon som du vållar själv.

Dubbelförsäkring

Dubbel försäkring innebär att ett objekt eller föremål är försäkrat av två olika försäkringsbolag samtidigt för samma sorts skadehändelse. Typexemplet är om du har försäkrat din bil hos två olika försäkringsbolag. Det är inte olagligt eller fel på något sätt att vara dubbelförsäkrad. Rent kostnadsmässigt är det dock i de allra flesta fall en nackdel.

Förmånstagare

En person som är förmånstagare är utsedd att få ersättningen från en försäkring. Typexemplet är livförsäkringen där make/maka eller annan familj normalt är förmånstagare.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är det högsta belopp som försäkringsbolaget är skyldigt att betala ut enligt försäkringsvillkoren. Beloppet varierar beroende på vilken typ av försäkring det gäller.
Det är viktigt att välja rätt försäkringsbelopp för att se till att du har tillräckligt skydd vid en eventuell skada. Om försäkringsbeloppet är för lågt riskerar du att inte få full ersättning för dina förluster. Å andra sidan, om försäkringsbeloppet är för högt, riskerar du att betala högre försäkringspremier än vad som behövs.

Försäkringsbrev

Ett försäkringsbrev är inget annat än en bekräftelse, skriftlig eller digital, på att det finns en försäkring mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren. Det här brevet innehåller uppgifter om villkor, omfattning, undantag och premie. Försäkringsbrevet är bevis på att en försäkring har tecknats, varför det är viktigt att spara det.

Försäkringsförmedlare

En försäkringsförmedlare är en mellanhand mellan dig och bolagen. Förmedlarens uppgift är att hitta rätt försäkringsskydd till rätt pris. För uppgiften krävs tillstånd från Finansinspektionen.

Försäkringsperiod

Försäkringsperioden är inget annat än den period i tiden då din försäkring är giltig. Periodens längd kan skilja sig mellan olika typer av avtal. Till exempel är det normalt att en bilförsäkring har en försäkringsperiod på ett år.

Försäkringsställe

Ett försäkringsställe är en plats, helt enkelt den plats som täcks av försäkringen. Om du bor i en villa och har en villahemförsäkring är din bostad som är försäkringsställe.

Huvudförfallodag

Huvudförfallodagen är den dag då försäkringsperioden för ett avtal går ut och förnyas. Om du inte säger upp avtalet kommer en ny försäkringsperiod att löpa. Det är ofta vid huvudförfallodagen som det går att säga upp och/eller ändra villkoren.

Hälsodeklaration

För vissa typer av personförsäkringar kräver bolagen att du lämnar en hälsodeklaration. I denna får du besvara frågor kring allmänhälsa, sjukdomar, ärftlighet med mera. Försäkringens innehåll och premiens storlek påverkas av vad som står i deklarationen. 

Kollektiv hemförsäkring

Hemförsäkringar kan tecknas individuellt eller kollektivt. När man talar om kollektiv hemförsäkring finns två varianter. Den ena varianten är när fler än en person täcks av en hemförsäkring. Den andra varianten är när exempelvis fackförbund tecknar kollektiva försäkringar åt sina medlemmar.

Medförsäkrad

En medförsäkrad är en person som kan ta del av ett försäkringsskydd utan att vara dem som betalar premien. I hemförsäkringen, för att ta ett exempel, blir familjemedlemmar automatiskt medförsäkrade.

Neka försäkring

Ett försäkringsbolag kan neka tecknande av försäkring, men endast om det finns mycket specifika skäl. Exempel på skäl kan vara att den som vill teckna försäkringen har visat stor vårdslöshet tidigare.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet, eller bara basbeloppet, är ett värde som uppdateras årligen. Idén är att det ska spegla hur prisutvecklingen i samhället ser ut i allmänhet. Ersättningar från försäkringar anges ofta i prisbasbelopp för att göra dem giltiga år för år.

Skadereglering

Skadereglering är själva processen hos försäkringsbolaget med att gå igenom anmälan, granska underlag och ta beslut.

Ömsesidigt försäkringsbolag

Det finns olika typer av försäkringsbolag. De som klassas som ömsesidiga ägs gemensamt av kunderna och varje person som tecknar ett avtal blir delägare i samma stund som tecknandet sker.